HomeRvC

Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen houdt toezicht, staat de directie terzijde met advies en heeft een klankbordfunctie op het beleid van de directie en de algemene gang van zaken binnen Sportbedrijf De Fryske Marren. Tevens richt de Raad van Commissarissen zich op de maatschappelijke doelstellingen van het Sportbedrijf en weegt het zorgvuldig de behoeften en wensen van belanghebbenden en betrokkenen. De Raad van Commissarissen is zodanig samengesteld dat alle benodigde expertise voor een goede taakuitvoering aanwezig is en dat de leden onafhankelijk en kritisch ten opzichte van elkaar, het bestuur en welk deelbelang dan ook, kunnen opereren.

De Raad van Commissarissen komt minimaal zesmaal per jaar bijeen in een vergadering. De stukken en jaarverslagen kunt u vinden op deze pagina. De leden van de Raad van Commissarissen worden benoemd voor een periode van ten hoogste vier jaar en zijn maximaal drie maal herbenoembaar.

De specifieke bevoegdheden van het Bestuur en de Raad van Commissarissen zijn vastgelegd in de statuten van het Sportbedrijf.

Leden

De heer M. Kuipers

Voorzitter van de Raad van Commissarissen, vanaf 4-2-2014

Hoofdfunctie 
Strategisch consultant, interim directeur en adviseur boardroom

Nevenfuncties
Lid Raad van Toezicht huurdersvereniging Nieuw Elan in Leeuwarden
Lid Raad van Commissarissen Unive Stad en Land Coöperatie in Apeldoorn
Voorzitter Raad van Toezicht Stichting Kinderwoud in Heerenveen
Lid Raad van Commissarissen NV Samenwerking Glasverzekering in Zutphen
Voorzitter van de audit en risk commissie
Bestuurslid Stichting De Versnellingsagenda Noord-Oost Friesland
Voorzitter Bestuur Stichting De Harmonie Theater te Leeuwarden
Lid Redactiecommissie Toezien – vakblad toezichthouders onderwijs en kinderopvang

De heer F. A. J. M van Beek

Lid Raad van Commissarissen, vanaf 1-2-2016

Hoofdfunctie
Raadsgriffier Gemeente Alkmaar

Nevenfuncties
Lid Rekenkamer gemeente Heemskerk

Mevrouw H (Ineke) Donkervoort


Lid Raad van Commissarissen vanaf 1-2-2016

Hoofdfunctie
Toezicht en advies semipublieke domein via ID Management & Advies

Nevenfuncties
Lid Raad van Commissarissen Woningcorporatie Lefier, Groningen-Emmen
Lid Raad van Commissarissen Kabelnoord, Dokkum
Lid Raad van Toezicht O2G2, Openbaar Onderwijs, Groningen
Voorzitter Raad van Toezicht RIBWGO, beschermd wonen, Zwolle
Lid Raad van Commissarissen Wonen Noord West Friesland, St Annaparochie
Lid Raad van Toezicht KNSB, Utrecht
Lid Commissie Goed bestuur MBO, Woerden
Lid Commissie van Beroep MBO-HBO, Onderwijsgeschillen, Utrecht

Sportbedrijf De Fryske Marren