HomeFries

FRYSKE TEKSTEN

Wat leuk dat je de QR Code gescand hebt! Op deze pagina vind je alle informatie over de 10 Friese teksten die door heel Swimfun zijn verspreid. Heb jij ze alle 10 al gespot? 

''Swimme yn rykdom FRYSKE wurden as wetter''

Ingezonden door: Antsje de Jong

Locatie: Op de bodem van het 25m bad.

''Wa’t dizze tekst net lêze kin is gjin Fries, in dûkbril op sterkte is ús advys.''

Ingezonden door: Henk Landsheer

Locatie: Op de bodem.

Toelichting:

As fariant op “Bûter, brea en griene tsiis”

''Ik fiel my hjir as in fisk yn it wetter.''

Ingezonden door: Yvonne Sypersma

Locatie: Op de bodem.

''Do ek hjirre?''

Ingezonden door: Tiny Hoekman

Locatie: Buitenbad.

''Wetterwille kin folle tille!''

Ingezonden door: Riek Zwart-Gerlofsma

Locatie: Op de bodem.

Toelichting:

In het water kun je je heerlijk ontspannen. Even je zorgen opzij zetten. Op het water kun je drijven, je wordt a.h.w. opgetild. Letterlijk en figuurlijk.

''Oant hjir en net fierder''

Ingezonden door: Baukje Jonkman

Locatie: Buitenbad.

Toelichting:

Nou ja verder dan de bodem kun je niet. En voor een mooi en leuk zwemparadijs hoef je niet verder dan hier. 

 

''Wat binne wy moai fuort net?''

Ingezonden door: Ymkje Broersma

Locatie: Bij de ingang.

''Jo sille it hjir net drûch hâlde!''

Ingezonden door: Chris van der Wal

Locatie: Bij de douches.

''En yn ’e Haske hinget in baarch yn ’e beam, baarch yn ’e beam, baarch yn ’e beam
En yn ’e Haske hinget in baarch yn ’e beam Baarch yn ’e beam.
En op ’e Jouwer sit in kikkert op ’e fyts kikkert op ’e fyts, kikkert op ’e fyts
En op ’e Jouwer sit in kikkert op ’e fyts Kikkert op ’e fyts.''

Ingezonden door:

Locatie: Bij de hal richting de kleedkamers.

''Ghebhara (de Jouwer)

Op it lân fan striid tsjin wetter, dat minske mei minske ferbûn it lân fan slûs en polderdyk, dêr't slyk en sompe ferdwûn It lân fan marren en fean, fan adel, boarger, boer dêr wennet no de Jouster, ûnder de Jouster toer It is dy Keallepoat, dy't hjir syn wille fynt yn it wetter, dat oant yn ivichheid, minske mei minske ferbynt''

Ingezonden door: Neeltje Terpstra – de Jong

Locatie: Bij de hal richting de kleedkamers.

Toelichting:

Oer de oarsprong fan de namme De Jouwer binne ferskate teoryen. Fakentiden wurdt tocht dat it fan de nôtsoarte hjouwer komt. In oare teory is lykwols de namme fan it wurd ghebhara komt, dat Germaansk foar wetter is. De lêste is wierskynliker, fanwege de wetterrike omkriten fan De Jouwer.

 

Sportbedrijf De Fryske Marren